Privacitat i protecció de dades

En compliment del disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD.15/99), i el Reial Decret de mesures de seguretat que han d'adoptar els fitxers amb dades personals (LSSI), catnatura.com notifica que la informació sol·licitada en aquesta pàgina serà incorporada a un fitxer confidencial de dades. Queda garantitzada la confidencialitat de totes les dades facilitades pels usuaris i usuàries.

El client/a autoritza expressament a catnatura.com per a que les dades d'aquest registre i quantes s'obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts puguin ser utilitzades per efectuar estudis de mercat i màrketing, i oferir-li al client/a productes i serveis que puguin resultar del seu interés, per via correu electrònic. En cap cas, la seva informació personal serà cedida o venuda a cap altre part aliena a catnatura.com.

Tots els usuaris/es tenen dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, l'usuari/a pot manifestar el desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients/es poden dirigir-se per correu electrònic.

El/la titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a catnatura.com qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades.